Phương châm hoạt động

 

Chúng tôi hoạt động kinh doanh dựa trên những tiêu chí:
Hiểu rõ những tác động mang lại từ kết quả tư vấn tới hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp, vì thế chúng tôi luôn tận tâm với trách nhiệm cao nhất và sẵn sàng đồng hành
cùng các doanh nghiệp đi tới thành công.
Bảo vệ các quan điểm tư vấn và các giải pháp tạo ra hiệu quả vì lợi ích của khách hàng.
Giữ bí mật kinh doanh của khách hàng. Cam kết không nhận tư vấn trong vòng 03 năm
cho các doanh nghiệp trong cùng ngành nếu các nhu cầu cần tư vấn   là tương tự  nhau.

Chúng tôi hoạt động kinh doanh và tư vấn với những tiêu chí:

  • Hiểu rõ những tác động của kết quả tư vấn tới tài sản và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vì thế chúng tôi luôn tận tâm với trách nhiệm cao nhất và sẵn sàng là đối tác tư vấn lâu dài của các doanh nghiệp cùng đi tới thành công chắc chắn.
  • Kiên định, trung thực khi bảo vệ các quan điểm và các giải pháp tư vấn vì lợi ích của khách hàng, cho dù cần thêm nhiều nỗ lực cho tới khi đạt đuợc giải pháp hữu ích nhất cho khách hàng.
  • Giữ bí mật kinh doanh và chiến lược của khách hàng.
  • Trong vòng 02 năm, chúng tôi không nhận tư vấn cho các doanh nghiệp là đối thủ trực tiếp của nhau trong cùng ngành, cùng phân khúc nếu các nhu cầu cần tư vấn là tương tự nhau.