Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

 

Sứ mệnh:

 

"Cung cấp giải pháp phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cốt lõi và trở nên khác biệt"

Tầm nhìn:

 

"Trở thành điểm đến của những doanh nghiệp muốn có thương hiệu được biết trên toàn thế giới"


 

Giá trị cốt lõi:

 

Trí tuệ

Sáng tạo

Khát vọng

Trí tuệ - Sáng tạo - Khát vọng