banner

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU CỦA AMICA

Từ những ngày thành lập AMICA năm 2007 rất sớm với những dự án tư vấn đầu tiên, AMICA đã hiểu biết sâu sắc và kiên trì theo đuổi phương pháp giải quyết vấn đề đi từ gốc rễ với ý thức rằng: để xây dựng một thương hiệu mạnh thì doanh nghiệp cần đi từ đâu và cần tư duy hệ thống gồm những gì? Nghiên cứu doanh nghiệp ở phạm vi tổng thể từ Chiến lược doanh nghiệp tới các Hoạt động triển khai chi tiết, xem xét các vấn đề trong mối liên hệ qua lại của toàn bộ các chiến lược và tính đồng bộ của các giải pháp là điểm trọng tâm trong phương pháp tư vấn của AMICA.