GIẢI PHÁP TƯ VẤN

Sử dụng bề dày học thuật và kinh nghiệm của các Chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ giúp các Lãnh đạo Doanh nghiệp ra quyết định dễ dàng và bảo đảm hơn khả năng thành công. Chúng tôi tiến hành phương pháp tiếp cận và xử lý theo nhiều chiều căn cứ vào các dữ liệu Doanh nghiệp cung cấp và thong tin đề xuất đều có sự tham gia của Doanh nghiệp. Nhờ vậy, kết quả tư vấn luôn có tính ứng dụng cao và mang lại hiệu quả. Xem xét các vấn đề trong mối liên hệ qua lại của toàn bộ các chiến lược và tính đồng bộ của các giải pháp, là điểm trọng tâm trong phương pháp tư vấn của AMICA.

AMICA cung cấp các giải pháp chuyên sâu mang tính đồng bộ cho Doanh nghiệp, trong các lĩnh vực:

  • Xây dựng chiến lược
  • Phát triển thương hiệu
  • Hệ thống phân phối